Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 

 

29. jūlijā, smilšu skulptūru festivāla «Zelta smilšu grauds» laikā, Pāvilostā, pie skulptūras «Akmensraga laiva», Jaunpiebalgas mākslas skolas audzēkņi vāca parakstus pret ciema izveidošanu Akmensragā

 

Jūra aizskalo cilvēku atstātās pēdas
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Akmensrags būs ciems vai dabas liegums?


Ne visi zina, kur tieši atradās slavenais stabiņš, pie kura PSRS atomenerģētikas pārstāvji dzēra šampanieti par godu paredzētajai būvei. Aizbrau-ciet uz Akmensragu, un bākas bijušais uzraugs Zvereva kungs jums to parādīs. Ir pagājuši daudzi gadi, bet ap klajumu, kas jau sācis aizaugt, atkal rosās vīri. Attēlā no bākas redzama viena no trim nelikumīgi uzceltajām vasarnīcām, pārējās divas paslēpušās priedēs tikai 50 m no jūras – kāpu joslā. Kā tas varēja notikt, turklāt Ziemupes dabas liegumā?


Izrādās, 2003. gadā ar Liepājas reģionālās vides pārvaldes atļauju daži gruntsgabali no dabas lieguma teritorijas izslēgti. Eksperti gan rausta plecus un brīnās, kādi vēl argumenti, at-skaitot zemes īpašnieku ierosinājumu, bijuši par pamatu, sagatavojot MK lēmumu par lieguma robežu izmaiņām. Arī Vides ministrijas ierēdņi izvairās uzrādīt jelkādus dokumentus, kas līdzinātos speciālistu slēdzienam. Un kāds gan tur brīnums, ja pat katram bioloģijas nespeciālistam skaidrs – dabā redzamajam nav nekāda sakara ar plānos iezīmēto.

Nākamais solis, proti, detaļplānojuma izstrādāšana un būvatļauju saņemšana, jau vieglāks – tas notiek ar pagasta svētību un skaļi neafišējot. Bet tad zaļie sāk interesēties un pierāda, ka detaļplānojums bijis nelikumīgs, un pagasta vara spiesta to atcelt. Ko nu? Mājas jau uzceltas, bet tās nevar legalizēt.

Un tad Sakas novada teritoriālajā plānojumā parādās ideja par ciemu – ciemu vietā, kur apdzīvotas vietas nekad nav bijis, kur, izņemot bāku un dažas ēkas ap to, nav legālas apbūves un vienīgie pastāvīgie iedzīvotāji — trīs bākas darbinieki — ir pret ciema veidošanu. Lai cik pārsteidzoši tas būtu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (RAPLM) un Vides mi- nistrija piekrīt Sakas novada teritoriālā plānojuma trešajai re- dakcijai. SIA «VSKB Vide», kurai pasūtīts Sakas pagasta teritorijas plānojuma vides pārskats 2006. gadam, projektā godīgi atzīst: nav pamatojuma Akmensraga ciema veidošanai, turklāt tas varētu negatīvi ietekmēt «Natura 2000» teritoriju – Ziemupes dabas liegumu. Taču uzmanīgs plānojuma lasītājs pamanīs, ka vides vērtētāji iesaka teritorijas plānojumu apstiprināt, jo neesot citas alternatīvas.

Tikai no cilvēku aktivitātes sabiedriskajā apspriešanā un RAPLM un Vides ministrijas ierēdņu godprātīgas attieksmes būs atkarīgs, vai kāpās, kuras nosargājām no AES draudiem, sliesies jaunas savrupmājas. •

 

Aldis Ozoliņš, autora foto

Vides ministrijas viedoklis

1997. gadā Kurzemes piekrastē tika uzsākts projekts «Dzintara taka», kura mērķis bija attīstīt tūrismu piekrastē, dot iespēju vietējiem iedzīvotājiem nodarboties ar tūrismu saistītu uzņēmējdarbību, kā arī attīstīt reģionu. Vienlaikus tika izstrādāts dabas lieguma «Ziemupe» dabas aizsardzības plāns (apstiprināts 30.03.2001.). Arī plāna izstrādes autori secināja, ka teritorija ap Akmensraga bāku būtu piemērota tūrisma infrastruktūras attīstībai. Balstoties uz «Dzintara takas» projekta rezultātiem un dabas aizsardzības plānu, tika pieņemts lēmums grozīt dabas lieguma «Ziemupe» robežas, lai veicinātu tūrisma attīstību teritorijā, kura jau agrāk bija tūristu un ūdenssportistu iecienīta vieta, un lai novirzītu cilvēku plūsmu no pārējās dabas lieguma teritorijas uz nākotnē iekārtotu teritoriju. Pirms dabas lieguma robežu grozīšanas notika konsultācijas gan ar vietējiem iedzīvotājiem, gan ar vietējo pašvaldību.

2003. gada oktobrī tika grozīta Ziemupes dabas lieguma robeža, un no tās tika izslēgta teritorija ap Akmensraga bāku. Kopš 2004. gada dabas liegums «Ziemupe» ir iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju «Natura 2000» tīklā.

Akmensraga bākas apkārtnē apmeklētāju skaits ar katru gadu pieaug. Tādēļ ir būtiski attīstīt tūrisma infrastruktūru, kas mazina antropogēno ietekmi uz vidi. Vides ministrija uzskata, ka teritoriju pie Akmensraga bākas varētu attīstīt kā rekreācijas teritoriju, vienlaikus nodrošinot aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību. Piemērotas infrastruktūras attīstība Akmensraga bākas teritorijā samazinās ietekmi uz blakus esošo dabas liegumu.

Vides pārraudzības valsts birojs 2006. gada 19. maijā pieņēma lēmumu «Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Sakas novada teritorijas plānojumam». Līdz ar to Sakas novada Sakas pagasta teritorijas plānojumu varēs apstiprināt tikai pēc stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas. Ja tiks konstatēts, ka plānotajai ciemu paplašināšanai un veidošanai var būt būtiska negatīva ietekme uz vidi vai īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, Vides ministrija pārskatīs plānoto Sakas pagasta ciemu robežu saskaņojumu.

Lai plānotu turpmāko dabas lieguma «Ziemupe» aizsardzību, apsaimniekošanu un attīstību, kā arī izvērtētu nepieciešamību izstrādāt dabas lieguma individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus un funkcionālo zonējumu, nepieciešams izstrādāt jaunu dabas lieguma «Ziemupe» dabas aizsardzības plānu.

 

VIDM Valsts sekretārs Guntis Puķītis