Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemta 1 atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Kurām putnu sugām pēdējā desmitgadē latvijā klājies vislabāk un kurām – vissliktāk?


Lielākie kāpumi - skaita pieaugums par vairāk nekā 30%

 • jūras krauklis (Phalacrocorax carbo),
 • paugurknābja gulbis (Cygnus olor),
 • ziemeļu gulbis (Cygnus cygnus),
 • jūras ērglis (Haliaeetus albicilla),
 • niedru lija (Circus aeruginosus),
 • pļavu lija (C. pygargus),
 • paipala (Coturnix coturnix),
 • grieze (Crex crex),
 • dzērve (Grus grus),
 • purva tilbīte (Tringa glareola),
 • sudrabkaija (Larus argentatus),
 • urālpūce (Strix uralensis),
 • pelēkā dzilna (Picus canus),
 • vidējais dzenis (Dendrocopos medius),
 • baltmugurdzenis (D. leucotos),
 • dzeltengalvas cielava (Motacilla citreola),
 • melnais erickiņš (Phoenicurus ochruros),
 • lakstīgala (Luscinia luscinia),
 • kārklu ķauķis (Locustella naevia),
 • purva ķauķis (Acrocephalus palustris),
 • brūnspārnu ķauķis (Sylvia communis).

Lielākie kritumi - skaita samazināšanās par vairāk nekā 30%

 • melnkakla gārgale (Gavia arctica),
 • ragainais dūkuris (Podiceps auritus),
 • melnais stārķis (Ciconia nigra),
 • garkaklis (Anas acuta),
 • platknābis (Anas clypeata),
 • brūnkaklis (Aythya ferina),
 • purva piekūns (Falco columbarius),
 • ūdensvistiņa (Gallinula chloropus),
 • pļavu tilbīte (Tringa totanus),
 • jūras zīriņš (Sterna paradisaea),
 • mājas balodis (Columba livia),
 • parastā ūbele (Streptopelia turtur),
 • zaļā vārna (Coracias garrulus),
 • zaļā dzilna (Picus viridis),
 • cekulainais cīrulis (Galerida cristata),
 • pļavu čipste (Anthus pratensis),
 • baltā cielava (Motacilla alba).