Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

RD priekšsēdētāja vietnieks Jānis Birks atklāj MUE-25 semināru Rīgā, 2005.gada 13.jūnijā.
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Vērienīgs eiropas mēroga projekts ar Rīgas līdzdalību

Ieva Liepiņa
«Agenda 21»

Šā gada vasarā tika uzsākts jauns Eiropas mēroga projekts, kas veltīts pilsētu vides pārvaldības sistēmām (VPS). Tas ir līdz šim lielākais tāda veida projekts visā Eiropā. Līdzdalība tajā Rīgai ir ne vien liels gods, bet arī izaicinājums, jo līdz šim Rīgas pašvaldības iestādēs nav nekādas pieredzes VPS ieviešanā. No visiem pilsētas uzņēmumiem un organizācijām 2004.gadā tikai 0,04% bija ieviesta sertificēta vides pārvaldības sistēma.

Projekta saīsinātajā nosaukumā MUE-25 (Managing Urban Europe-25) ietvertais skaitlis atbilst ES dalībvalstu skaitam, tādējādi simbolizējot ne vien projekta vērienīgumu, bet arī to, cik būtiska ir veco un jauno dalībvalstu vienotība, ieviešot jaunas un efektīvas vides pārvaldības sistēmas savās pilsētās. Projektā iesaistītas 14 pilsētas, kas pārstāv faktiski visus Eiropas Savienības reģionus. To skaitā ir gan pieredzējušas pilsētas ar jau visai veiksmīgām tradīcijām dažādu VPS ieviešanā, piemēram, Oslo, Stokholma, vairākas Anglijas pilsētas, gan arī tādas, kas vēl pašā ceļa sākumā, tostarp arī Rīga.

Kā konkrēti izpaudīsies projekta norise? Pamatojoties uz esošā stāvokļa izvērtējumu un pilsētu līdzšinējo pieredzi, trīs gadu laikā ar dažādu semināru, apmācību kursu, pētījumu un aptauju palīdzību iecerēts izstrādāt vienotu, visaptverošu shēmu dažādo pašlaik jau pielietoto VPS funkcionēšanai – kā privātajā, tā sabiedriskajā sektorā. Tostarp nodrošināt efektīvāku informācijas un datu apmaiņu starp iesaistītajiem uzņēmumiem, organizācijām, vides sektoriem un pašvaldībām. Jaunizveidoto sistēmu demonstrācijas projektu veidā praktiski pārbaudīs vairākās pilsētās ar tālejošu mērķi pakāpeniski izplatīt to visā Eiropā.

Citiem vārdiem, projekts analizēs, kā informācija un dati, kas iegūti atsevišķos uzņēmumos to VPS ietvaros, var tikt apkopoti un izmantoti kopējā pilsētas vides pārvaldības sistēmā. Īpaša uzmanība tiks veltīta tādām jomām kā atkritumu apsaimniekošana, ūdens resursu pārvalde un zemes izmantošana.

Nav noslēpums, ka aizvien vairāk uzņēmumu un organizāciju Eiropas pilsētās, to skaitā arī Rīgā, savu ikdienas darbību izvēlas saskaņot ar kādu no pastāvošajām VPS, piemēram, ISO 14001, EMAS, vides stāvokļa pārskatiem, ekobudžetu u.c. Konkrētas sistēmas izvēle visbiežāk ir atkarīga no konkrētas organizācijas vai uzņēmuma vajadzībām un iespējām. Diemžēl patlaban pašvaldībai ir visai mazas, lai neteiktu – tikpat kā nekādas –, iespējas šo izvēli un procesus koordinēt, līdz ar to saņemt un izmantot vides datus, kas tiek iegūti katrā konkrētajā organizācijā. Kopumā tas ir visai ievērojams informācijas apjoms, kuru, prasmīgi apstrādājot un analizējot, pašvaldība varētu lietderīgi izmantot dažādu plānu izstrādē, vides stāvokļa uzlabošanā un pilsētas ilgtspējības veicināšanā.

Pašvaldība ikdienas darbā saskaras ar aizvien pieaugošām prasībām un saistībām vides un ilgtspējīgas attīstības jomā. Tās nosaka gan nacionālā likumdošana, gan dažādas starptautiskas konvencijas un direktīvas, gan brīvprātīgi parakstītas vienošanās pilsētu un valstu starpā. Te jāmin kaut vai ES Tematiskās pilsētvides stratēģija, kas stāsies spēkā 2006.gadā. Sākta arī t.s. EMAS direktīvas izmaiņu (EMAS directive revision) izstrāde, kas jāpabeidz līdz 2010.gadam. Savukārt 2004.gadā Rīga parakstīja Olborgas saistības, kas orientē pilsētas attīstību ilgtspējības virzienā un ko pašlaik uzņēmušās jau vairāk nekā 300 Eiropas pilsētas. Ar MUE-25 projekta palīdzību pilsētām būs vieglāk sagatavoties šo daudzo un dažādo prasību izpildei. Tiesa gan, jaunajai sistēmai tad jādarbojas saskaņoti ar pašu pilsētu vides stratēģijām un dažādu sektoru rīcības plāniem.

Vienotas vides pārvaldes sistēmas ieviešana pašvaldībai nozīmētu gan efektīvāku resursu izmantošanu, gan likumdošanas un kvalitātes prasību sekmīgāku izpildi, gan pozitīva tēla veidošanu kopumā. Tā uzlabotu arī dažādu mērķa grupu līdzdalību un komunikācijas procesu, jo tieši saziņas, sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana būs viens no svarīgākajiem jaunās vides pārvaldības sistēmas elementiem.

Kā vienmēr, šādos projektos būtiski svarīgs ir politiskais atbalsts. Tā nodrošināšanai tiks īstenoti dažādi veicinoši pasākumi: katrai pilsētai būs savs padomdevējs – atbildīgais pārstāvis no projekta vadības grupas (Rīgai tas būs eksperts Mortens Vastols no ANO Vides programmas Globālo datu bāzu centra Arendālē), tiks organizētas Eiropas Komisijas pārstāvju vizītes, nodrošināta politiķu pārstāvniecība starptautiskajās apmācību sesijās. Iespējamas arī pieredzes apmaiņas vizītes uz pilsētām, kurās vides vai ilgtspējīgas attīstības pārvaldības sistēmas jau ieviestas un dod būtisku labumu. •

 

Līdz šim paveiktais:

  • Projekta sākšanas pasākums Rīgā 2005.gada 13.-15.jūnijā. Plenārsēdēs un darba grupu diskusijās tika akceptēti projekta īstenošanas galvenie posmi, organizatoriskā struktūra un tuvākie uzdevumi.
  • Augustā un septembrī pilsētas atbildēja uz Bristoles (Lielbritānija) universitātes sagatavotās aptaujas jautājumiem.
  • 26.-27.oktobris – projekta stratēģiskās komitejas sēde Sjēnā (Itālija). Divu dienu plenārsēdēs un darba grupu diskusijās novērtēja sākotnējo situāciju, sprieda par vides pārvaldības vai ilgtspējīgas attīstības pārvaldības modeļa izvēli, kā arī par projekta īstenošanas laika grafiku.

Fakti:

  • Projektu koordinē Baltijas pilsētu savienība (UBC), kas kopā ar Starptautisko pašvaldību vides aizsardzības padomi (ICLEI), Bristoles universitāti, ANO Vides programmas Globālo datu bāzu centru Arendālē (UNEP/ Grid-Arendal) un Bodensee-Stiftung fondu Vācijā veido projekta vadības grupu (Steering Group).
  • No Rīgas pašvaldības puses projektu koordinē Rīgas vides centrs «Agenda 21».
  • Projektu finansē Eiropas Komisija, kopējais tā budžets trim gadiem ir 2,9 miljoni eiro. Rīgai atvēlēti 81 587 eiro, no kuriem 25% ir pašvaldības līdzfinansējums.
  • Sīkāka informācija par projektu – http://www.mue25.net