Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 6 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Vides terminu vārdnīca

D

Dabiskais radioaktīvais fons – dabiskās radiācijas līmenis kādā zemeslodes vietā. Latvijā tas ir neliels, jo tās teritorija ir nedaudz augstāk virs jūras līmeņa un augsne nav bagāta ar dabiskajiem radioaktīvajiem elementiem.

Detergenti – mazgāšanas līdzekļi. To galvenās sastāvdaļas ir virsmaktīvas vielas. Detergenti kopā ar notekūdeņiem nonāk ūdenstilpēs, izraisa to piesārņošanu – galvenokārt ar fosfora savienojumiem – un sekmē ūdens eitrofikāciju jeb ūdens pārbarošanu.

E

Ekoloģiskā katastrofa – dabas anomālija (ilgstošs sausums, plūdi, vētra) vai arī tehnisku iekārtu vai transporta līdzekļu (tankkuģu, vilcienu sastāvu, naftas un gāzes vadu) avārija, kas izraisa nelabvēlīgas izmaiņas vidē, nodara ekonomiskus zaudējumus, kaitē videi un cilvēka veselībai. Atšķirībā no ekoloģiskām krīzēm ekoloģisko katastrofu izraisītie stāvokļi ir neatgriezeniski.

K

Krasta kāpu aizsargjosla – 300 metru plata josla sauszemes pusē, un to sāk skaitīt no vietas, kur sākas dabiskā sauszemes veģetācija.

L

Lauku parks – aizsargājama dabas teritorija. Tajā var būt ietverta gan sauszeme, gan ūdeņi lauku apvidū ar vismaz 10 ha kopējo platību.

M

Mikroliegums – neliela teritorija (0,1-20 ha), kurā atrodas īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, kā arī aizsargājami biotopi.

Mikrolieguma buferzona – teritorija ap mikroliegumu, kurā uz laiku noteikts kāds aizliegums, piemēram, no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam aizliegta mežu ciršana.

O

Ozons – gāze, kas, atrodoties zemākajos slāņos, piesārņo atmosfēru. Augstos atmosfēras slāņos ozons veido plānu kārtu, tādējādi aizsargājot planētu no kaitīgās saules radiācijas.

Ozona caurums - plašs ozonsfēras apgabals ar ievērojami pazeminātu (līdz 50%) ozona molekulu daudzumu, kas radies hlororganisko savienojumu (freonu) izraisīto ķīmisko reakciju rezultātā.

P

Pasaules dabas aizsardzības stratēģija - dokuments, kas publicēts 1980.gada 5.martā. Tajā uzsvērts, ka dabas aizsardzībai jākļūst par katras valsts, katra cilvēka rūpēm.

Pesticīdi - bioloģiski aktīvi ķīmiski preparāti, ko lieto kaitīgu mikroorganismu, augu, insektu apkarošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un citās tautsaimniecības nozarēs. Dažādi pesticīdi veic dažādas funkcijas: iznīcina kaitēkļus, sēnes, baktērijas, aļģes, ērces u.c., traucē vai kavē to attīstību, pievilina vai atbaida. Ja pesticīdus lieto nepareizā koncentrācijā, tie kaitīgi ietekmē cilvēka veselību. Tāpēc visās valstīs pastāv šo savienojumu lietošanas reglaments. Latvijas Republikā to lietošanu pārzina Zemkopības ministrijas Valsts augu aizsardzības dienests un Labklājības ministrijas Nacionālās vides un sabiedrības veselības centrs. Lietošanai mūsu valstī atļauti tikai reģistrētie pesticīdi.

Planktons - jūru un saldūdeņu ūdens masā mītošu organismu kopums, kas pasīvi pārvietojas līdz ar ūdens straumi.

R

Reģionālā jūra - jūra, kuru ietver sauszeme un kuras ūdeņi maz sajaucas ar okeānu ūdeņiem (Vidusjūra, Baltijas jūra u.c.)

S

Senieleja - liela ieleja vai ielejas posms, ko pastāvīgas ūdens straumes izveidojušas jau pirms tās upes darbības, kas tajā tek tagad. Senielejas vecums var pārsniegt daudzus tūkstošus vai pat miljonus gadus. Latvijā raksturīgākā - Gaujas senieleja (no Valmieras līdz Murjāņiem), kā arī Abavas un Augšdaugavas senieleja.

V

Vides plānošana - process, kurā ietverta vides aizsardzības politika, plānošana, to īstenošana praktiskajā darbā. Process saistīts ne tikai ar dabas vidi, bet arī ar sociāli ekonomisko vidi.