Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 28 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Vides terminu vārdnīca

A

«Agenda 21» – globāla rīcības programma pasaules sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai 21.gadsimtā; tā pieņemta 1992.gadā Riodežaneiro. Programmā saskaņotas visu pasaules valstu nacionālās intereses un starptautiskās vajadzības visos vides aizsardzības un sabiedrības attīstības sektoros.

Ainavcirte – koku izciršana, veidojot ainavu, iekārtojot skatupunktus.

B

Biotops – viendabīga platība, kas piemērota kādu konkrētu augu, dzīvnieku vai sēņu sugu pastāvēšanai. Piemēram, pļava, purvs, meži, grava. Latvijā pašlaik ir 93 aizsargājami biotopi.

D

Dabisks mežs – mežs, kam raksturīgas daudzas pirmatnēja meža īpašības un kur saglabājusies ekosistēmas stabilitāte.

Dabiski atjaunojies mežs – mežs, kas atjaunojies dabiskā veidā ar vietējām koku sugām. Šo mežu zināmā mērā ietekmē mežsaimniecības pasākumi – mežizstrāde un mežu atjaunošana, bet mežs šajā gadījumā nav atjaunots mākslīgi – ar sēšanu vai stādīšanu. To raksturo gan zema, gan augsta bioloģiskā daudzveidība.

Dziļā ekoloģija – filozofiskas ievirzes vides kustība. To dibinājis norvēģu domātājs Ā.Ness. Dziļās ekoloģijas filosofiskais pamats – ekosofija. Tas ir pasaules uzskats, kas atzīst cilvēka un dabas vienotību, uzsver, ka jebkura dzīva būtne ir aizsargājama, jo vērtīga pati par sevi. Šis uzskats tiek dēvēts par biocentrisku. Reizēm tiek paplašināts ar ekocentrisko. Ekocentriskā ētika uzsver, ka ne tikai visām dzīvajām būtnēm, bet arī dabas nedzīvajiem elementiem (upēm, kalniem, akmeņiem u.c.) un ekoloģiskajiem procesiem ir tiesības eksistēt savā dabiskajā stāvoklī, bez cilvēka iejaukšanās.

I

Inertie atkritumi – maztoksiski atkritumi ar nelielu piesārņojošo vielu daudzumu. Pēc to apglabāšanas vidē nenotiek būtiskas fizikālas, bioloģiskas vai ķīmiskas pārmaiņas. Tie nerada arī draudus cilvēka veselībai un dzīvībai.

E

Ekoloģiskās slimības – cilvēku slimības, ko izraisa vides un pārtikas produktu piesārņojums. Šīs slimības izraisa ne tikai ķīmiskais, bet arī fizikālais piesārņojums. Piemēram, saslimšanu ar ādas vēzi izraisa ultravioletais starojums, kas ozona slāņa bojājumu dēļ aizvien spēcīgāk ietekmē Zemi un tās organismus.

Ekotūrisms – tūrisma veids, kas orientēts uz brīvo un, ja iespējams, neskarto dabu. Tas aptver arī kultūrvēsturiskas vērtības, ir izglītojošs, un tā pamatideja ir – ceļo, bet saglabā vidi neskartu.

K

Kailcirte – cirsmas platībā visu tur augošo koku un krūmu izciršana.

Kopšanas cirte – ar to ietekmē mežu augšanas gaitu vēlamā virzienā. Atkarībā no mežaudzes vecuma un stāvokļa var būt dažādi kopšanas cirtes pasākumi: atēnošana, retināšana u.c.

N

«NATURA 2000» – plašs dabas teritoriju tīkls, kas izveidots, lai aizsargātu retas un apdraudētas sugas un biotopus (purvus, mežus, pļavas u.c.). Tas pašlaik aizņem aptuveni 15% no ES teritorijas. Plānots, ka Latvijā 90–95% esošo un aptuveni 80 jaunas aizsargājamas dabas teritorijas tiks iekļautas «NATURA 2000» teritoriju tīklā.

P

Pārtuksnešošanās – process, kad klimata apstākļu ietekmē zeme pārvēršas tuksnešos. Tas bieži saistīts ar nepareizu saimniekošanu šajos apgabalos.

S

Saglabājamie (ekoloģiskie) koki – dzīvotspējīgi vecākie un liela izmēra koki. Kā saglabājamus vispirms izvēlas kokus ar putnu ligzdām, lieliem, resniem zariem, kokus ar deguma rētām, ozolus, liepas, kļavas, priedes, ošus, vīksnas, gobas.

Sugu daudzveidība – parasti to saprot ar bioloģisko daudzveidību – dzīvo organismu daudzveidību dažādās vidēs. Pasaulē ir vairāk nekā 1,5 miljoni zināmu sugu, no tām – 3400 augu sugu un 5200 dzīvnieku sugu ir apdraudētas.

V

Vides arheoloģija – arheoloģijas nozare, kas pēta seno sabiedrību un senās bioloģiskās vides savstarpējo mijiedarbību: vides ietekmi uz cilvēku, klimata izmaiņas, cilvēka izraisītās pārmaiņas dabā akmens, bronzas un dzelzs laikmetā.

Z

Zemes diena – 22.aprīlī to atzīmē visā pasaulē, galvenokārt nevalstiskās organizācijas. 1970.gadā ASV studenti iesāka šo tradīciju. Tā ir iespēja paust savu attieksmi pret vides degradāciju. Latvijā to atzīmē ar plašām apkārtējās vides sakopšanas talkām.