Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 202 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Latvijas Valsts ģeoloģijas dienests
http://www.vgd.gov.lv/geo/en/_main.html

Zemes dzīles cilvēks izmanto no seniem laikiem, bet tikai šodien, pateicoties ģeologu neatlaidībai, mūsu zināšanas par tām ir plašas un daudzpusīgas. Zemes dzīļu pārraudzība, kas ietver zemes dzīļu resursu racionālu izmantošanu un aizsardzību, ir galvenais Latvijas Valsts ģeoloģijas dienesta (VĢD) darba uzdevums. VĢD mājas lapā varēsiet atrast ģeoloģiska rakstura informāciju par visiem dienesta darba virzieniem.

Zemes dzīļu resursu apzināšana ir nepieciešama gan derīgo izrakteņu ieguves attīstībai, gan jaunu tehnoloģiju ieviešanai minerālo izejvielu racionālā izmantošanā. VĢD aktīvi piedalās dažādos projektos un programmās, kas saistīti ar zemes dzīļu apzināšanu un novērtēšanu. Viena no svarīgākajām darbu programmām patlaban ir Latvijas ģeoķīmiskā kartēšana mērogā 1:500 000. Par ģeofizikāliem pētījumiem un ģeoloģiskiem novērojumiem lasiet VĢD mājas lapā.

VĢD tiek apkopotas, pārstrādātas un ar jaunāko informāciju papildinātas agrāk izdotās kartes un citi informatīvie materiāli. No publicētajiem materiāliem šobrīd lielu popularitāti ieguvuši izdevumi «Latvijas ģeoloģija», «Baltijas jūras Latvijas krasta zona», «Latvijas zemes dzīļu resursi», «Latvijas pazemes ūdeņu resursi», «Latvijas ģeoloģiskā karte» mērogā 1:200 000. Ar šo informāciju jūs varat iepazīties mājas lapā.

Zemes dzīļu kvalitātes un vides stāvokļa novērtēšanai un prognozēšanai VĢD īsteno – pazemes ūdeņu, bīstami piesārņoto vietu un seismoloģiskā monitoringa programmas. Par monitoringa programmu sagatavošanu un novērojumu veikšanu lasiet mājas lapā.

Ģeoloģiskās informācijas uzkrāšanas un glabāšanas nodrošināšana ir svarīgs VĢD uzdevums, un tā īstenošanai izstrādāta informatīvās bāzes struktūra un tālākās attīstības stratēģija, kas paredz radīt vienotu informācijas vadības un lietošanas sistēmu. Patlaban VĢD informatīvo bāzi veido fonds un arhīvs ar vairāk nekā 6000 ģeoloģisko darbu pārskatiem, bibliotēka ar 59 000 dažāda ģeoloģiska satura literatūras vienību un urbumu seržu un etalonparaugu glabātava ar akmens materiālu no vairāk nekā 400 ģeoloģiskās kartēšanas, derīgo izrakteņu meklēšanas un izpētes urbumiem.

Vēl VĢD gatavo derīgo izrakteņu krājumu bilanci un atradņu kadastru. Ar šo darbu virzienu cieši saistīta zemes dzīļu izmantošanas licencēšana.

Pēc VĢD informācijas sagatavoja
Ruta Berkgaute

Koalīcija par tīru Baltiju
http://www.ccb.lt/

«Koalīcija par tīru Baltiju» (angl. saīsinājums: CCB) ir starptautiska vides nevalstisko organizāciju apvienība, kurā ietilpst nevalstiskās organizācijas no valstīm ap Baltijas jūru, arī Latvijas. Koalīcijas mērķis ir sekmēt Baltijas jūras reģiona vides un dabas resursu aizsardzību.

CCB mājas lapa ir viegli pārlūkojama un nav sarežģīta. Tā satur tikai svarīgāko informāciju par koalīciju un tās aktivitātēm, bet nesniedz dziļāku ieskatu apskatītajos jautājumos.

Tā kā CCB ir organizāciju apvienība, paveiktais darbs parādās biedru organizāciju aktivitātēs. Tāpēc savā mājas lapā CCB lielu uzmanību pievērš informācijai par koalīcijas dalīborganizācijām. Mājas lapā var atrast informāciju par visām Koalīcijas biedru organizācijām un to adreses, kā arī pārlūkot organizāciju aktivitāšu kalendāru.

Mājas lapā var atrast arī koalīcijas ECO cīziju. Tas ir rīcības plāns Baltijas jūras baseinam, kas atspoguļo nevalstisko organizāciju viedokli par Baltijas jūras reģiona attīstību. Tāpat ir iespējams īsumā iepazīties ar dažiem informatīvajiem materiāliem, kas tapuši koalīcijas paspārnē.

Lai stiprinātu darbu Baltijas jūras ūdens kvalitātes paaugstināšanai, koalīcija ir izvirzījusi piecas prioritātes, ar kurām tā darbojas:

  1. ekotehnoloģiju popularizēšana – videi draudzīgi risinājumi nitrātu daudzuma samazināšanai Baltijas jūrā,
  2. upju baseina menedžments/upju pētīšana,
  3. Baltijas jūras lašu aizsardzība,
  4. bīstamās konstrukcijas un transports Baltijas jūras reģionā,
  5. ekoloģiskās lauksaimniecības popularizēšana.

Par katru no šīm prioritātēm mājas lapā ir iespējams iegūt sīkāku informāciju.

CCB izdod savu avīzīti «CCB Newsletter». Diemžēl visi izdotie numuri nav pieejami elektroniski, taču pēdējais, kurš ir iznācis šā gada sākumā, ir apskatāms mājas lapā. Cerams, ka arī nākamie numuri būs pieejami internetā.

Tā kā CCB aktīvi iesaistās citu starptautisko (valstisko, nevalstisko) institūciju darbībā, arī mājas lapā iespējams atrast saites un nelielus aprakstus par institūcijām, kas darbojas Baltijas jūras reģionā. Šīs saites var būt noderīgs informācijas avots visiem, kas interesējas par Baltijas jūras un reģiona attīstību un pašreizējo stāvokli.

Jānis Brizga

HELCOM
http://www.helcom.fi

HELCOM ir Helsinku Komisijas saīsinājums. Tā ir izveidota 1980.gadā. Helcom galvenais uzdevums ir Helsinku konvencijas (1992) ieviešanas uzraudzība un lēmumu pieņemšana. Par konvenciju prasību izpildi Latvijā atbild VARAM, bet darbus koordinē Helsinku konvencijas nodaļa.

Helcom mājas lapā atrodama informācija par Helsinku Komisijas struktūru, rekomendācijām u.c. Komisijas dokumentiem, kā arī informācija presei. Mājas lapā sadaļā «Helcom rokasgrāmata» ir apkopota informācija par svarīgākajiem dokumentiem Baltijas jūras vides aizsardzībā – arī par ministru deklarācijām.

Vita Slanke