Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 3 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes (KP) un fonda padomes (FP) aprīļa sēžu pārskats par iesniegto projektu finansēšanu

LR iepakojuma materiālu un izlietotā iepakojuma plūsmas uzskaites un anal. informat. sist. centralizētās datu bāzes izveide atbilstoši ES direktīvai 94/62/EC 2.un 3.etapa precizētā un papildu funkcionalitāte.
SIA Latvijas Iepakojuma institūts
No VAF – Ls 29 665
KP lēmums – atbalstīt.
FP lēmums – daļēji atbalstīt (Ls 16 000).

 

Pelēko kāpu, dzeltenās kurpītes, augstā gaiļpieša, meža silpurenes un smiltāja neļķes aizsardzības plāni.
Latvijas Dabas fonds
Kop. finans. – Ls 10 699
no VAF – Ls 7 100
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Aizsargājamo dzīvnieku atradņu inventarizācija un mikroliegumu projektēšana Bauskas, Ogres un Aizkraukles rajonā.
Latvijas Dabas fonds
Kop. finans. – Ls 6 871
No VAF – Ls 4 990
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Latvijas vides institūciju darbinieku mācību seminārs.
Lielrīgas RVP
No VAF – Ls 4 824
KP lēmums – daļēji atbalstīt.
FP lēmums – atbalstīt.

 

Ilgtspējīga lauku tūrisma attīstības iespēju izpēte un videi draudzīga tūrisma popularizēšana Latvijā.
VARAM
Kop. finans. – Ls 13 300
No VAF – Ls 10 000
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Grāmata. Viks. «Par tīru iekšējo vidi».
Izdevniecība «Sol Vita»
Kop. finans. – Ls 2 393
No VAF – Ls 1 351)
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Starptautiskā vides konference «ECO–BALT 2000» Rīgā 2000. gada 26.–27. maijā.
SIA «Intego Plus»
Kop. finans. – Ls 7 475
No VAF – Ls 3 000
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Ekoloģiskās izglītības vides akcija Liepājas rajona Sakas novadā.
Sakas novada Dabas fonds
Kop. finans. – Ls 10 323
No VAF – Ls 6 723
KP un FP lēmums – daļēji atbalstīt (Ls 4 000).

 

Jūras piekrastes sakopšana. VAK
Kop. finans. – Ls 7 556
N o VAF – Ls 4 896
KP lēmums – atbalstīt.
FP lēmums – daļēji atbalstīt (Ls 2 400).

 

Vides izzināšanas nometne bērniem «PAC kā pats – 6» Apšuciemā.
VIC «Apša»
Kop. finans. – Ls 3 630,20
No VAF – Ls 3 313,20
KP un FP lēmums – daļēji atbalstīt (Ls 1 100).

 

Vides izglītības nometne skolu jauniešiem «Peldošais ezerrieksts».
Kurzemes kultūras mantojuma centrs «Kūrava»
Kop. finans. – Ls 2 455
No VAF – Ls 500
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Vides izglītības un audzināšanas nometne «Pernigele»
NVO «Pernigele»
Kop. finans. – Ls 4 976
No VAF – Ls 3 991
KP un FP lēmums – daļēji atbalstīt (Ls 2 000).

 

Vides izglītības un aizsardzības programma skolēniem «Liedags 2000»
Liepājas skolēnu interešu nams
Kop. finans. – Ls 3 640,50
No VAF – Ls 2 225,50
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Bioloģiskās attīrīšanas stacijas «Daugavgrīva» notekūdeņu priekšapstrādes un dūņu apstrādes sistēmas rekonstrukcija.
Rīgas p/u «Rīgas ūdens»
Kop. finans. – Ls 1 507 558
No VAF – Ls 577 200
KP unFP lēmums – atbalstīt kā valsts investīciju programmas (VIP) projektu.

 

Bīstamo atkritumu identifikācija un savākšana no Alūksnes raj. «Strautiņu» noliktavas un to izvietošana drošai pagaidu uzglabāšanai Gardenes bīstamo atkritumu novietnē Dobeles raj.
A/s BAO
No VAF – Ls 26 380
KP un FP lēmums – atbalstīt kā ISPA investīcijas projekta sagatavošanu un līdzfinansējumu.

 

Atkritumu savākšanas, šķirošanas, pagaidu uzglabāšanas un utilizācijas punkta izveide un darbība Tukuma raj. Tumes pagasta bijušajā kartupeļu glabātavā.
A/s BAO
Kop. finans. – Ls 118 000
No VAF – Ls 73 200
KP un FP lēmums – atbalstīt kā ISPA investīcijas projekta sagatavošanu un līdzfinansējumu.

 

Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas montāža Krāslavas un Daugavpils administratīvajās ēkās.
Daugavpils reģionālā vides pārvalde
No VAF – Ls 1 968,40
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Promocijas darba «Mazā ērgļa taksonomija, izplatība, skaits un ekoloģija Latvijā» noformēšana un aizstāvēšana.
Teiču VR
No VAF – Ls 346,35
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Latvijas VDC darba telpu remonts sakarā ar funkciju paplašināšanos.
Vides datu centrs
Kop. finans. – Ls 13 998
No VAF – Ls 9 920
KP lēmums – daļēji atbalstīt.
FP lēmums – atbalstīt.

 

Jelgavas RVP laboratorijas ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un laboratorijas remonts.
Jelgavas reģionālā vides pārvalde
No VAF – Ls 6 549
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Ēkas Pils ielā 17 4. stāva remonts un rekonstrukcija.
BOVU «Vides projekti»
No VAF – Ls 19 424,20
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Datortehnikas modernizācija.
Ventspils reģionālā vides pārvalde
No VAF – Ls 8 500
KP lēmums – daļēji atbalstīt.
FP lēmums – atbalstīt.

 

Jaunatnes un pieaugušo vides izglītības reģionālā centra darbības nodrošināšana.
Daugavpils reģionālā vides pārvalde
No VAF – Ls 3 000
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Valsts ģeoloģijas dienesta ēkas Rīgā, Eksporta ielā 5, kapitālais remonts.
Valsts Ģeoloģijas dienests.
No VAF – Ls 49 000
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Darba vietu iekārtošana pēc rekonstrukcijas.
Ventspils reģionālā vides pārvalde
No VAF – Ls 19 500
KP un FP lēmums – daļēji atbalstīt (Ls 10 000).

 

VARAM līdzdalība izstādē «ECO-BALT 2000»
VARAM Vides aizsardzības departaments
No VAF – Ls 5 000
KP sēdē projekta pieteikums netika skatīts.
FP lēmums – atbalstīt.

 

Noraidītie projekti zaudējuši aktualitāti, nav iesniegti papildmateriāli, finansējums jau saņemts no cita avota u.tml.

  • Valmieras RVP videosistēmas izveide. – Valmieras RVP
  • Valmieras RVP rajonu daļu nodrošināšana ar normatīvajiem dokumentiem. – Valmieras RVP
  • Grāmatvedības programmēšanas sistēmas «Apvārsnis» ieviešana. – Radons V/U
  • «Vides projekti» Daugavpils nodaļas ofisa telpu iekārtošana. – Vides projekti BOVU
  • Biroja aprīkojuma un tehnikas – izglītības un inspekcijas darba veikšanai nepieciešamā inventāra iegāde. – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
  • Info pārskata «Vides aizsardzības politika Latvijā» sagatavošana un iespiešana krievu valodā – VARAM Vides aizsardzības departaments
  • Informatīvā pārskata sagatavošana un izdošana par VARAM sadarbību ar starptautiskajām finansu institūcijām vides aizsardzībā. – VARAM Investīciju departaments.

 

Pārskatu sagatavoja Sandra Urtāne,
VAF KP sekretāre (mob. 9 404223)