Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes (KP) un fonda padomes (FP) marta sēžu pārskats par iesniegto projektu finansēšanu

Azbesta atkritumu apglabāšana videi nekaitīgā vietā. Bezasbesta materiālu ražotnes projekta izstrāde.
A/s «Brocēnu šīferis»
Kop. finans. – Ls 196 400,
no VAF – Ls 98 200
KP diemžēl netika dota iespēja iepazīties ar projekta pieteikumu.
FP lēmums – atbalstīt.

 

Pazemes ūdeņu attīrīšanas Inčukalna sērskābā gudrona ziemeļu izgāztuvē.
Inčukalna pagasta padome.
No VAF – Ls 14 995,48
KP un FP lēmums noraidīt.

 

Ēkas Pils ielā 17, 4.stāva remonts un rekonstrukcija.
BOUV «Vides projekti»
No VAF – Ls 44 795,75
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Kravas furgona un pašizgāzēja ar gāzes iekārtām iegāde.
Rīgas zoodārzs
No VAF – Ls 6 388,10
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Latvijas vietējās medus bites populācijas genotipa saglabāšanas un uzturošās selekcijas nodošana LLU.
LLU Dārzkopības katedra
Kop. finans. – Ls 4 200, no VAF – Ls 2 000
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Videi droša vēžu akvakultūras centra izveide.
VARAM VAD
Kop. finans. – Ls 55 000, no VAF – Ls 20 000
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Parka vīngliemeža Helix pomatia aizsardzība, resursu un pieļaujamās ekspluatācijas novērtējums.
Latvijas Dabas fonds
Kop. finans. – Ls 7 187, no VAF – Ls 5 187
KP un FP lēmums – daļēji atbalstīt Ls 2000 apmērā.

 

Naftas avāriju seku likvidācijas informācijas sistēmas.
Jūras vides pārvalde
No VAF – Ls 859
KP un FP lēmums atbalstīt.

 

Jūras vides stāvokļa novērošanas no Zemes mākslīgā pavadoņa sistēmas ieviešanas pirmsprojekta izpēte.
LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts
No VAF – Ls 9 750
KP no lēmuma atturas, iesakot VAF padomei izvērtēt prioritātes monitoringa projektu kategorijā.
FP lēmums – atbalstīt.

 

Dalība MEPC 44. sēdē.
Jūras vides pārvalde
No VAF – Ls 1 493,30
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Bērnu tuvināšana dabai 2000.gadā (bērnu žurnālu «Zīlīte» un «Ezis» atbalstīšana).
SIA «Zaļais circenis»
Kop. finans. – Ls 28 569,91,
no VAF – Ls 14 211
KP lēmums – atbalstīt.
FP lēmums – daļēji atbalstīt Ls 10 000 apmērā.

 

Ekoloģiskais žurnāls krievu valodā «Kreisais krasts»
«Vides Vēstis»
Kop.finans. – Ls 45 253, no VAF – Ls 22 733
KP un FP lēmums – noraidīt.
KP vēlētos nākamajā sēdē iepazīties ar projekta pieteikumu vides avīzei krievu val.

 

Latvijas līdzdalība EXPO 2000
«Daba. Cilvēks. Tehnoloģija».
VARAM ID
No VAF – Ls 34 978
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Medības. Makšķerēšana. Daba (MMD)
SIA «Dumpis»
Kop. finans. – Ls 83 412,
no VAF – Ls 37 500
KP lēmums – atbalstīt.
FP lēmums – daļēji atbalstīt Ls 20 000 apmērā.

 

Interneta periodisks, metodisks materiāls.
Bērnu vides skola
Kop. finans. – Ls 9 090,
no VAF – Ls 8 390
KP un FP lēmums – noraidīt.
KP uzskata, ka projekts apsteidz pašreizējās skolu tehnikās iespējas.

 

Putnu dienas 2000.
Latvijas Dabas muzejs (sadarbībā ar DIVIC)
Kop. finans. – Ls 2 480,90,
no VAF – Ls 1 374,90
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Ceļojoša izstāde «Baltijas jūras piekraste – cilvēks, vide, vēsture».
Latvijas Dabas muzejs
Kop. finans. – Ls 24 946,
no VAF – Ls 19 000
KP lēmums – daļēji atbalstīt Ls 5000 apmērā.
FP lēmums – atbalstīt.

 

Zemes diena 2000.
VAK
Kop. finans. – Ls 5 765,
no VAF – Ls 4 735
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Vides aizsardzības sistēma jaunajā gadu tūkstotī.
VARAM VAD
No VAF – Ls 37 508
KP lēmums – noraidīt.
KP uzskata, ka projekts, kurš paredz bukleta un CD sagatavošanu par vides aizsardzības institucionālo sistēmu, ir nepamatoti sadārdzināts un ka līdzekļus sabiedrības informēšanai daudz lietderīgāk ir ieguldīt masu saziņas un informācijas līdzekļu atbalstīšanai.
FP lēmums – atbalstīt.

 

LVAF un «Vides projektu» oficiālā vizīte Vācijā.
BOUV «Vides projekti»
No VAF – Ls 6 777,82
KP un FP lēmums – atbalstīt.

 

Vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome fondam iesaka no 2000.gadam kopējās projektu dotācijām paredzētās summas 10% izdalīt daļu nelielo (ūdens, atkritumu, dabas aizsardzības, biodaudzveidības, sabiedrības aktivizēšanas u.c.) vides projektu realizācijai un vietējo pašvaldību un nevalstisko organizāciju iniciatīvas atbalstīšanai.

 

Aktualitāti zaudējušo projektu noraidīšana (nav izpildīti izpilddirekcijas aizrādījumi, neatbilst Fonda vadlīnijām, iespējamā realizācijas laika noilgums, projekts pārklājas jau ar kādu citu finansēšanā esošu projektu, pieteikumam nav ilglaicīgas perspektīvas u.tml.)

1. Lībiešu tautas nama jumta un fasādes remonts. Slīteres VR
2. Latvijas mājsaimniecības atkritumu saimniecības efektivizēšana. LU Vadības un ekonomikas fak.
3. Rīcības programma Ventspils rūpnieciskās zonas teritorijas grunts un gruntsūdeņu atveseļošanai. Ventspils RVP
4. GNP reģionālais teritoriālplānojums. GNP
5. Darbinieku sagatavošana darbam ar datoru. Vides datu centrs.
6. VARAM darbinieku kreditēšana.
7. Prēmijas 1998.g. VAK
8. Latvijas sikspārņu atlants. Latvijas Terioloģijas biedrība.
9. VARAM bibliotēkas automatizācija.
10. Cilvēku un dzīvnieku, to veselības aprūpes un ar to saistīto pētījumu atkritumi. Čiza, I/U
11. Ūdenssaimniecības attīstība Tukuma pilsētā. Tukuma pilsētas dome
12. Īslīces pagasta kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija. Īslīces pagasta padome.
13. Avota ūdens uztveršanas ietaise Jaunā parkā Saldū. VAK Saldus nodaļa
14. Kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu remonts Blīdenes deviņgadīgajā skolā. VAK Saldus nodaļa
15. Strenču pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana. Strenču pilsētas dome.
16. Rehabilitācijas centra «Līgatne» ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija.

KP un FP lēmums – projektus (1.–16.) noraidīt.

 

Pārskatu sagatavoja
Sandra Urtāne VAF KP sekretāre.